Algemene Voorwaarden

 1. Al de verkopen van Brouwerij Cornelissen bvba zijn onderworpen aan volgende onderhavige voorwaarden, waarvan de koper uitdrukkelijk verklaard kennis te hebben genomen en waarmee hij instemt door het aannemen van de facturen of bij het plaatsen van een bestelling. Van deze algemene voorwaarden kan enkel en alleen afgeweken, mits schriftelijke overeenkomst.
 2. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en worden pas definitief na ondertekening ervan door beide partijen.  De leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven en het overschrijden ervan kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding ten onze laste.
 3. De goederen worden steeds verkocht af fabriek en het transport gebeurt steeds voor risico van de koper, ongeacht of dit transport door de Brouwerij Cornelissen bvba werd georganiseerd of uitgevoerd.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag vermeld op de bestelling of de factuur, heeft Brouwerij Cornelissen bvba het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest, welke wordt berekend overeenkomst de intrestvoet bepaald door de wetgever in het kader van de wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties en zulks te rekenen vanaf de vervaldag.
 5. Bij niet-betaling van een rekening op de vervaldag heeft de Brouwerij Cornelissen bvba tevens het recht onmiddellijk betaling te eisen van alle andere rekeningen of wissels, al dan niet vervallen en de verkoopovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zulks zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van elke latere vordering onzentwege voor schadevergoeding.
 6. Hetzelfde recht heeft de Brouwerij Cornelissen bvba bij het vernemen van ongunstige inlichtingen omtrent de solvabiliteit van de koper.
 7. Indien een rekening niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling bij gewoon schrijven, wordt het bedrag ervan verhoogd met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zulks met een minimum van 40 EURO en een maximum van 2.500 EURO.
 8. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten ingediend worden binnen de 8 dagen na aflevering en klachten betreffende onze facturen dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen na datum factuur.
 9. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, dienen wij enkel over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat er enige vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door de gebrekkige levering.
 10. De aangekochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. De koper is niettemin verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk voor hun eventuele beschadiging of verlies. Verpakkingen (paletten, bakken, vaten, flessen, enz.) blijven steeds eigendom van de Brouwerij Sint-Jozef bvba, zelfs als hiervoor door de koper een waarborg is betaald.
 11. De rekeningen zijn betaalbaar te Bree (Opitter) en bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.