Algemene voorwaarden

 1. Al de verkopen van Brouwerij Cornelissen bvba zijn onderworpen aan volgende onderhavige voorwaarden, waarvan de koper uitdrukkelijk verklaard kennis te hebben genomen en waarmee hij instemt door het aannemen van de facturen of bij het plaatsen van een bestelling. Van deze algemene voorwaarden kan enkel en alleen afgeweken, mits schriftelijke overeenkomst.
 2. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en worden pas definitief na ondertekening ervan door beide partijen.  De leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven en het overschrijden ervan kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding ten onze laste.
 3. De goederen worden steeds verkocht af fabriek en het transport gebeurt steeds voor risico van de koper, ongeacht of dit transport door de Brouwerij Cornelissen bvba werd georganiseerd of uitgevoerd.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag vermeld op de bestelling of de factuur, heeft Brouwerij Cornelissen bvba het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest, welke wordt berekend overeenkomst de intrestvoet bepaald door de wetgever in het kader van de wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties en zulks te rekenen vanaf de vervaldag.
 5. Bij niet-betaling van een rekening op de vervaldag heeft de Brouwerij Cornelissen bvba tevens het recht onmiddellijk betaling te eisen van alle andere rekeningen of wissels, al dan niet vervallen en de verkoopovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zulks zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van elke latere vordering onzentwege voor schadevergoeding.
 6. Hetzelfde recht heeft de Brouwerij Cornelissen bvba bij het vernemen van ongunstige inlichtingen omtrent de solvabiliteit van de koper.
 7. Indien een rekening niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling bij gewoon schrijven, wordt het bedrag ervan verhoogd met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zulks met een minimum van 40 EURO en een maximum van 2.500 EURO.
 8. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten ingediend worden binnen de 8 dagen na aflevering en klachten betreffende onze facturen dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen na datum factuur.
 9. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, dienen wij enkel over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat er enige vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door de gebrekkige levering.
 10. De aangekochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. De koper is niettemin verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk voor hun eventuele beschadiging of verlies. Verpakkingen (paletten, bakken, vaten, flessen, enz.) blijven steeds eigendom van de Brouwerij Sint-Jozef bvba, zelfs als hiervoor door de koper een waarborg is betaald.
 11. De rekeningen zijn betaalbaar te Bree (Opitter) en bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

Conditions générales de vente

 1. Toutes les ventes de la Brasserie Cornelissen bvba sont régies par les présentes conditions dont l’acheteur déclare expressément avoir pris connaissance et les avoir acceptées en réceptionnant les factures ou en passant une commande. Une dérogation à ces conditions générales n’est possible que moyennant un accord écrit.
 2. Toutes les offres se font toujours sans engagement et ne deviennent définitives qu’après signature par les deux parties concernées. Les délais de livraison sont renseignés à titre informatif et leur non-respect ne peut en aucun cas entraîner une demande d’indemnisation de notre part.
 3. Les marchandises sont toujours vendues départ usine et le transport se fait toujours au risque de l’acheteur, que ce transport soit organisé ou assuré par la Brasserie Cornelissen bvba ou non.
 4. En cas de non-paiement le jour de l’échéance mentionné sur le commande ou la facture, la Brasserie Cornelissen bvba est habilitée – de plein droit et sans mise en demeure préalable – à facturer des intérêts calculés conformément au taux d’intérêt défini par le législateur dans le cadre de la loi du 2 août 2002 destinée à lutter contre les retards de paiement dans le cadre des transactions commerciales et à facturer ces intérêts dès le jour de l’échéance.
 5. En cas de non-paiement d’une facture au jour de l’échéance, la Brasserie Cornelissen bvba est par ailleurs habilitée à exiger le paiement immédiat de toutes les autres factures ou lettres de change, échues ou non, et à résilier le contrat de vente correspondant aux livraisons ou aux travaux non encore réalisés et ce, sans la moindre formalité et sous réserve de toute autre demande d’indemnisation ultérieure de notre part.
 6. La Brasserie Cornelissen bvba est par ailleurs habilitée à prendre les mêmes décisions si elle accède à des informations négatives concernant la solvabilité de l’acheteur.
 7. Si une facture n’est pas payée dans les 8 jours après mise en demeure par lettre classique, son montant sera majoré de 10% à titre d’indemnisation forfaitaire et ce, avec un minimum de 40 € et un maximum de 2 500 €.
 8. Les plaintes pour vices apparents doivent être déposées dans les 8 jours suivant la livraison et celles portant sur nos factures doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la date de facturation.
 9. Si la plainte est considérée comme étant fondée, nous serons uniquement tenus de procéder au remplacement des marchandises défectueuses, sans que cela ne puisse entraîner la moindre indemnisation de dommages directs ou indirects résultant d’une livraison défectueuse.
 10. Les marchandises achetées restent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral. L’acheteur est néanmoins responsable de ces marchandises et reste responsable de leur endommagement ou perte éventuel(le). Les emballages (palettes, bacs, fûts, bouteilles, etc.) restent la propriété de la Brasserie Saint-Josep bvba, même si l’acheteur a pour cela payé une caution.
 11. Les factures sont payables à Bree (Opitter) et, en cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement du Limbourg seront compétents.

Contact

Brouwerij Cornelissen
Itterplein 19, 3960 Opitter (Bree) - Belgium
Tel. +32 89 86 47 11
Fax +32 89 86 74 19
E-mail info@brouwerijcornelissen.be

Delivery & pickup

Brouwerij Cornelissen
Sint-Jozefstraat, 3960 Opitter (Bree) - Belgium

Terms & conditions

Export worldwide

Contact Mike Wildemeersch, export manager
Tel. +32 468 14 89 94
E-mail mike.wildemeersch@brouwerijcornelissen.be